KVKK Aydınlatma Metni

  -  KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

A. VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME
Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Bölükbaşı İşmerkezi A Blok.No.139 K.2 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, Ümraniye Vergi Dairesi nezdinde 0230308540 Vergi Numarası ile İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 764806-0 no ile kayıtlı, 0023030854000001 Mersis numaralı Akel Akademi Mesleki Eğitim Danışmanlık Organizasyon ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile amacımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile tamamen uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri işleme amaçları, hukuki nedenleri ve kullanıcıların hakları bağlamında gerekli bilgilendirmeyi sağlamaktır. KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
KVKK’nın 4. ve 10. maddeleri uyarınca işlenen kişisel veri kategorileri, veri tipleri ve dayanakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. KVKK uyarınca Veri Sorumlusu ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir.

 

Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaç ve hukuki sebepleri, her türlü ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi olmak üzere yasal yükümlülük gereği veya hizmet ifası ile bağlantılıdır. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren hukuki sebebin ortadan kalkması ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verileri saklanmakla yükümlü olduğumuz yasal sürelerin dolmasını takiben kişisel verileriniz Şirket tarafından tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ TİPLERİ VE DAYANAKLARI
Kimlik Bilgisi Şirket’ten ürün veya hizmet almanız ile birlikte “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”,“Kimlik” gibi bilgileri Şirket ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. Kimlik bilgisini; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekli operasyonel faaliyetleri yürütebilmek ve etkileşime geçirmek için işlemekteyiz.
İletişim Bilgisi Şirket’ten ürün veya hizmet almanız ile birlikte “Elektronik Posta Adresiniz”,“Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri Şirket ile kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız. İletişim bilgilerini müşterilerle iletişime geçebilmek amacıyla işlemekteyiz.

 

Görsel ve Multimedya Verileri Şirket’ten ürün veya hizmet almanız ile birlikte şirket içerisindeki fotoğraflarınızı, multimedya kayıtlarınızı kendi isteğinizle Şirket ile paylaşmaktasınız. Görsel ve multimedya verilerinin paylaşılması Şirket’in kullanıcı ile iletişimini gerçekleştirmesi ve güvenlik kamerası kayıtlarının tutulması açısından önem arz eder.

 

Hizmet Bilgisi Şirket’ten aldığınız hizmetlere ilişkin bilgilerdir.

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEPLERİ
KVKK uyarınca Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Şirket, web sayfaları ve çağrı üzerinden kullanıcılarına ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir: Müşterilerimizin bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek, Sözleşmelerimiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek, Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak, SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak, Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek, Müşterilerin talebi doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde veya verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak, Müşterinin kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amaçlarıyla verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

 

Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

E. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Şirket’in yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, çalışanlarıyla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi işbirliği bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Şirket, yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Şirket, yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

G. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU VE BAŞVURU YÖNTEMİ
Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyet gösteren Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Bölükbaşı İşmerkezi A Blok.No.139 K.2 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, Ümraniye Vergi Dairesi nezdinde 0230308540 Vergi Numarası ile İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 764806-0 no ile kayıtlı, 0023030854000001 Mersis numaralı Akel Akademi Mesleki Eğitim Danışmanlık Organizasyon ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi siz değerli İlgili Kişilerin haklarına saygı göstermekte, başvurunuzdaki taleplerinizin yerine getirilmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza 0216 632 5100 telefondan, info@akelakademi.com mail adresinden, fiziki adresimizden web sayfamızda örneği yer alan KVK Başvuru Formu vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru ile ilgili detaylı bilgilere İlgili Kişiyi Bilgilendirme Politikası’ndan erişebilirsiniz.

KATILIMCI BEYANI İSİM – İMZA

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni’ni veri sorumlusu sıfatını haiz şirket tarafından bilgilendirilerek okuyup anladığımı ve şerh düşmediğim tüm hususları açık bir rıza ile kabul ediyorum.

Aydınlatma metni kapsamında belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine izin veriyorum.

Aydınlatma metni kapsamında belirtilen amaçlarla kişisel verilerimin yurt dışındaki sunuculara veya üçüncü kişilere aktarılması aktarılmasına izin veriyorum.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ
Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmektedir. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kullanıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman info@akelakademi.com üzerinden veya 0216 632 5100 telefondan bizlerle iletişime geçerek her zaman ücretsiz bir şekilde reddedebilirsiniz.

Kişisel verilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime Şirket veya 0544066135400001 Mersis numaralı Keö Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi adına veya hizmet veren 3. kişiler tarafından telefon, çağrı merkezleri, faks, reklam hizmetleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesine muvafakat ediyorum.
İMZA